Juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Zonnatura heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht deze internetsite samengesteld. Al hoewel Zonnatura daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bron aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en geluid) eigendom van Zonnatura. Voor gebruik hiervan dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden, misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Toepassingsrecht

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.